Skip to content Skip to footer

Информационна среща 05.04.2023

На 05.04.2023 г. се проведе информационна кампания по проект: BGENVIRONMENT-3.002-0008 „Една точка за нулеви отпадъци – Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“.

Проектът се реализира във връзка с изпълнение на административен договор с № BGENVIRONMENT-3.002-0008, № Д-33-40 от 13.09.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП), Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, сключен между община Камено, в качеството и на Бенефициент, в партньорство с Община Карнобат и Министерство на околната среда и водите.

Информационната кампания има за цел популяризиране на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Камено.

Проектът се изпълнява в партньорство между общините Камено и Карнобат. Неговата цел е въвеждането и функционирането на ефективни и съобразени с местните специфики схеми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци на общинско ниво, а именно въвеждане на общински схеми за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на община Камено.

В изпълнение на проектните дейности, за нуждите на община Камено, след проведена открита процедура се закупиха три броя Мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци от домакинства, депозитна вендинг машина за разделно събиране на отпадъци от опаковки, мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци (мобилен шредер).

Мобилните центрове се разположиха върху три терена общинска собственост на територията на гр. Камено:

• ул. „Освобождение“ – на входа на града от гр. Българово;

• ул. „Освобождение“ – на изхода от града, посока с. Братово;

• ул. „Георги Кондолов“ – на изхода от града, посока с. Кръстина.

Оборудван е със съответните контейнери, стелажи и съдове за временното им съхранение.

В центъра могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство – хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, лекарства с изтекъл срок на годност, тонер касети, луминисцентни лампи и текстил. След запълване на контейнерите, разделно събраните отпадъци се предават на лицензирана фирма за последващо третиране, съгласно сключен договор.

Депозитната вендинг машини е разположена в централната част на гр. Камено и приема пластмасови бутилки “PET” с обем до 3 литра и алуминиеви кенчета „CANS”, оборудвана е с дисплеи, на които се визуализират инструкциите за експлоатацията и информация за предадените отпадъчни суровини.

Прецизното сепариране на предадените материали е възможно чрез система за разпознаване на опаковките по баркод и форма, като скоростта на приемане на отпадъците е до 40 артикула в минута.

Машината разполага с компактиращ механизъм, който позволява оптимизиране на обема събрани материали и честотата на обслужване.

За по-добра ефективност на рециклиране капачките от пластмасовите бутилки се отделят от бутилката и се събират в отделна секция. 

На срещата на присъстващите са демонстрира как работи вендинг машината и последователността на предаване на отпадъчните материали:

• Поставете отпадъка в отвора – бутилките поставете в посока с отвора към вас, след като е махната капачката.

• Изчакайте, докато машината го приеме;

• Поставете следващ отпадък;

• Когато приключите с предаването на отпадъци, натиснете бутона Print – Finish, който се визуализира на дисплея за да се разпечата талона;

• Вземете талона, генериран от машината;

• Събирайте талоните за да получите еко отстъпка.

Представи се разработеният модел: „Пилотен проект за публично частно партньорство за стимулиране на разделното събиране на отпадъци в община Камено“, който има за цел да се увеличат количествата разделно събрани и рециклирани битови отпадъци, базиран на активно ангажиране на местната общност.

За всяка рециклирана бутилка или кенче, гражданите ще получават по 1 точка, която ще носи отстъпка от 2 ст.при пазаруване в търговските обекти.

При така определената ниска себестойност на 1 бр. предадена опаковка не се предлага долен праг на реализиран оборот от потребителя в търговския обект, като условие за отстъпката.

Събраните отпадъци, генерирани от системите за разделно събиране ще се предават за рециклиране.

По проекта ще бъде изградена и площадка за оползотворяване на разделно събрани биоразградими отпадъци (цветя, трева, листа, остатъци от подрязване на клони, храсти, лози, дървени стърготини и др. подобни от паркове и градини) на територията на общината.

Целта е да се постигне намаляване на количествата генерирани отпадъци на територията на община Камено, чрез оползотворяване на зелените отпадъци.

За нуждите на площадката е закупен мобилна машина (шредер) за раздробяване на дървесни отпадъци.

Мобилният шредер е предназначен за намаляване размера на дървесината, произтичаща от поддържането на зелените площи. Целта на раздробяването на дървесните отпадъци е да се намали обемът им и да се получи чипс.