Skip to content Skip to footer

Проектът ще се изпълнява в съвместно партньорство между Община Камено (кандидат) и община Карнобат (партньор). Взаимоотношенията между всички партньори в обединението ще се основават на принципите на равенство, обща и персонална отговорност и недопускане на дискриминация.

Дейностите по проекта предвиждат въвеждане на добри практика за устойчиво управление на отпадъците от страните – донори на ФМ на ЕИП и по-специално Норвегия, а именно:

  • прилагане и управление на местни депозитни системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки
  • системите са широко разпространени в Норвегия и са основа на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци в страната

Макар въвеждането на подобна система в България да е въпрос на национално законодателство, настоящия проект има амбицията да тества елементи от концепцията на местно ниво чрез разработване на модел за публично-частно партньорство за стимулиране на разделното събиране на отпадъци. Практиката ще бъде въведена пилотно в община Камено, както е описано в поле План за изпълнение (дейност 4) и поле Двустранно сътрудничество. – проектът прилага и доказано ефективни практики за разделно събиране на отпадъци от домакинства чрез въвеждане на общински центрове за предаване на разделно събрани отпадъци.

Основни заинтересовани страни във връзка с изпълнението на проекта, отношение и ангажименти към изпълнението: – Общинските администрации на община Камено и община Карнобат – Съгласно ЗУО, общинските администрации имат задължения да организират и въвеждат системите за управление на отпадъците на своята територия. – Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас – Община Камено и община Карнобат са членове на сдружението и като такива имат пряко отношение към постигане на целите на регионалното сдружение по отношение на предотвратяването, разделното събиране и оползотворяване на отпадъците. Изградената по проекта инфраструктура ще стане част от регионалната система за управление на отпадъците и всички действия на общините следва да бъдат координирани и съгласувани с вече функциониращите системи и съоръжения в региона. От друга страна общините – членове на сдружението ще имат достъп и пряко наблюдение върху резултатите, постигнати на териториите на двете общини – партньори. Постиженията по проекта имат потенциал и могат да бъдат приложени на територията на други общини в рамките на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. – Населението и домакинствата на територията на общините Камено и Карнобат – Населението на общините пряк ползвател на въведените по проекта схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци. Ползите за местната общност от въвеждането на схемите за разделно събиране ще подобри качеството на живот и състоянието на околната среда за всички жители на община Камено и община Карнобат, ще предостави възможност за намаляване на количествата депонирани отпадъци. Местните общности изпълняват и ключова роля за успешната реализация на проекта. – Представители на местния бизнес на територията на община Камено – Бизнесът е основна заинтересована страна по отношение на амбициите на проекта да тества и въвежда модел за публично – частно партньорство, основано на система от стимули за мотивиране на отговорно поведение. Ролята на представителите на местния бизнес по проекта се разглежда в две основни посоки – като мотиватор и активен участник в провеждането на инициативи за устойчиво управление и като целева група, която следва да бъде адресирана с цел промяна на поведението и ангажиране с екологичните проблеми на територията. – Представители на местни, регионални и национални медии – Осъществяват основна роля в общата комуникационна стратегия на проекта за неговото популяризиране, предоставяне на информация и формиране на нагласи.

Проектът не предвижда създаване на партньорство в организация от страните донори, но предвижда имплементиране на добри практики, които са доказали своята ефективност по отношение на системите за устойчиво управление на отпадъците в Норвегия: – разработване, въвеждане и пилотно тестване на модел за публично-частно партньорство между местната власт и бизнеса за въвеждане на система от стимули за потребители на опаковки от хранителни продукти. Разработеният модел на публично-частно партньорство ще се базира на концепцията за разделно събиране и предаване на отпадъци от опаковки от клиентите на съответните търговски обекти и получаване на определени стимули за пазаруване–ваучери за отстъпка, участие в промоционални кампании и др.След утвърждаването му от ОС моделът ще послужи за сключване на споразумение за доброволно участие и съвместна дейност между общината и местния бизнес в подкрепа на устойчивото управление на отпадъците. Дейността има за цел активното включване на местните заинтересовани страни и в частност местни бизнес партньори в планирането и реализацията на местните политики за устойчиво управление на отпадъците. Като основен източник на разпространение на хранителни стоки в опаковки, местните доставчици и търговски обекти за хранителни стоки са обвързани със задължението да осигуряват разделно събиране на генерираните от тяхната дейност отпадъци и да организират тяхното транспортиране и третиране от лица, които имат право да извършват съответната дейност за това съгласно ЗОУ. Наред с това, местният бизнес има потенциала да се ангажира с планирането и провеждането на инициативи и мерки, насочени към клиенти и потребители, които пряко въздействат върху ежедневното поведение на потребителите и в същото време форматират „бизнес екосистема” с отговорна и ориентирана към подкрепа на кръговата икономика политика.

Практиката е широко разпространена в страни като Норвегия, която се гордее с депозитната си ситема, като особено успешна и превърнала се в основа на системата за рециклиране в страната. Практиката се базира на възможността всички производители или вносители на опаковки да регистрират изделията си в депозитна система. За целта, те заплащат определена продуктова такса на организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. За лесна разпознаваемост, всяка опаковка се етикира с определен символ. Потребителите могат да върнат опаковките в специално определени места (магазини и киоски), срещу което получават заплатената от тях продуктова такса при покупката. Местните доставчици получават парите си обратно от организациите по оползотворяване. Практиката работи добре в Норвегия и се базира основно на създадените механизми за публично-частно партньорство. Макар въвеждането на подобна система в България да е въпрос на национално законодателство, настоящия проект има амбицията да тества елементи от концепцията на местно ниво чрез разработване на модел за публично-частно партньорство за стимулиране на разделното събиране на отпадъци. – проектът прилага и доказано ефективни практики за разделно събиране на отпадъци от домакинства чрез въвеждане на общински центрове за предаване на разделно събрани отпадъци. Общинските центрове за разделно събиране са доказано ефективна алтернатива на разделното събиране от врата на врата, защото предлагат възможност за предаване на разнообразие от видове отпадъци. Oсобено подходящи са за малките населени места и общини, като позволяват оценка и избор на специфични местния контекст видове отпадъци и организация. Общинските центрове успешно се комбинират и с концепции за провеждане на перманентни информационни и обучителни кампании за населението.

Бюджет на проекта: 779 629.10 лв. /398 618.03 евро/.
Продължителност: 24 месеца.