Skip to content Skip to footer

Покана за партньорство

Участие в Пилотен модел за публично частно партньорство за стимулиране на разделното събиране на отпадъци в община Камено

Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да отправя към вас покана за партньорство с Община Камено в общински екологичен модел за въвеждането и функционирането на ефективни и съобразени с местните специфики схеми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци на общинско ниво.

В резултат от изпълнението на проект „Една точка за нулеви отпадъци – Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“ е разработен пилотен проект за публично частно партньорство за стимулиране на разделното събиране на отпадъци в община Камено има за цел активното включване на местните заинтересовани страни и в частност местни- бизнес партньори на територията на община Камено в планирането и реализацията на местните политики за устойчиво управление на отпадъците.

Община Камено придоби и инсталира вендинг машина за обратно приемане на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. Предстои машината да започне да функционира в съвсем кратки срокове. За тази цел е необходимо да се популяризира сред жителите на общината механизма на функциониране.

В редица европейски държави работи така наречената депозитна система: потребителите заплащат депозит при закупуването на стока в опаковка и обратно депозитът се връща, когато се рециклира опаковката. Депозитните системи все още не се припознават в България – няма въведена нормативна уредба, но в няколко общини работят пилотни проекти.

Депозитните вендинг машини приемат пластмасови бутилки “PET” и алуминиеви кенчета „CANS”, оборудвани са с дисплеи, на които се визуализират инструкциите за експлоатацията и информация за предадените отпадъчни суровини. Прецизното сепариране на материалите е възможно чрез система за разпознаване на опаковките по баркод и форма, като скоростта на приемане на отпадъците е до 40 артикула в минута.

Съоръженията предоставят възможност за лесно и удобно предаване на рециклируемите отпадъци, като е предвидена и система за стимулиране на потребителите.

Депозитният вендинг автомат ще повиши качеството на разделно събраните материали, ще увеличи рециклирането и ще допринесе за насърчаване на потребителите да предават отпадъците си, спазвайки принципите на разделното събиране.

Предстои Вендинг машината да бъде демонстрирана по време на екологичния семинар, който ще бъде организиран от Община Камено на 05.04.2023 г. от 17:00 часа в сградата на „Гражданска защита“, гр. Камено.

Моделът, по който ще стартираме в Община Камено е, че гражданите, които рециклират отпадъците от опаковки във вендинг машината ще бъдат поощрявани – за всяка рециклирана бутилка или кенче, гражданите ще получават по 1 т. Предвижда се тези точки да носят отстъпка от 2 ст. при пазаруване в търговските обекти.

С настоящата покана Община Камено се обръща към всички заинтересовани лица, които желаят да станат част от инициативата. Възможното партньорство е чрез предоставяне на  материална награда – отстъпка при пазаруване в търговския обект.

По този начин Вашият бизнес и дейностите Ви ще бъдат популяризирани, пряко ще допринесете за опазването на нашата природа, ще достигнете нови клиенти и най-вече при съгласие от Ваша страна при всяко споделяне на нашия добър пример в сферата на управлението на отпадъците, ще фигурирате като наш партньор.

За повече информация и контакти: тел.: 0897 099 853, e-mail: kucarova@kameno.bg
Вярвам, че заедно можем да постигнем повече в сферата на ресурсната ефективност и разделното събиране на отпадъците.


Оставам в очакване на Вашето партньорство.

С уважение,

Жельо Вардунски

Кмет на община Камено