Skip to content Skip to footer

Проведе се информационна кампания по проект „Една точка за нулеви отпадъци – Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“

Информационната кампания има за цел популяризиране на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Карнобат. Тя се проведе на 12 септември и е във връзка с проект „Една точка за нулеви отпадъци – Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“, който се изпълнява съгласно Договор № Д-33-40/13.09.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.           

Проектът се изпълнява в партньорство между общините Камено и Карнобат. Неговата цел е въвеждането и функционирането на ефективни и съобразени с местните специфики схеми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци на общинско ниво, а именно въвеждане на общински схеми за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на община Карнобат.

В изпълнение на проектните дейности, за нуждите на община Карнобат, след проведена открита процедура, се закупиха Мобилен център за разделно събиране на отпадъци от домакинства, мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци (Мобилен шредер), ситова машина за компост, 60 броя контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци и преса за отпадъци от опаковки.

Мобилният център е разположен върху терен общинска собственост, в Промишлена зона „Север“, на входа на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности“, в близост до Автогара Карнобат. Той функционира от месец август 2023 г., отворен е всеки делничен ден от 7,00 ч. до 16,30 ч. Оборудван е със съответните контейнери, стелажи и съдове за временното им съхранение.

В центъра могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство – хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, лекарства с изтекъл срок на годност, тонер касети, луминисцентни лампи и текстил. След запълване на контейнерите, разделно събраните отпадъци се предават на лицензирана фирма за последващо третиране.

По проекта е изградена и съответната инфраструктура за оползотворяване на  разделно събрани отпадъци от домакинствата. На обособената площадка за оползотворяване на зелени отпадъци на територията на община Карнобат, в рамките на Претоварна станция за отпадъци гр.Карнобат се извършва събиране и временно съхранение на зелени отпадъци, в това число: цветя, трева, листа, остатъци от подрязване на клони, храсти, лози, дървени стърготини и др. подобни от паркове и градини на територията на общината.

На площадката се извършва само шредиране на дървесни отпадъци. Събраните зелени отпадъци и шредираните дървесни отпадъци, разделно се извозват до Регионално депо за  отпадъци „Братово-Запад“.

Целта е да се постигне намаляване на количествата генерирани отпадъци на територията на община Карнобат, чрез оползотворяване на зелените отпадъци.

За нуждите на площадката са закупени мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци (Мобилен шредер), ситова машина за компост и преса за компактиране на отпадъци, които са разположени на Претоварна станция  за отпадъци гр.Карнобат. 

Мобилният шредер е предназначен  за намаляване размера на дървесината, произтичаща от поддържането на зелените площи. Целта на раздробяването на дървесните отпадъци е да се намали обемът им и да се получи чипс.

Със ситовата машина за компост се извършва пресяване на компост, отделяне на сух от влажен отпадък, отделяне на дървен чипс или пластмасов материал, камъни и други.

Пресата за компактиране /балиране/ на отпадъци е с мощност – 4 kW и

тегло на балата – 375 кг. С нея се пресова – картон, хартия, пластмаса, дрехи, метални консерви до 5л.

Закупените 60 броя контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци са с вместимост 1100 л., разположени са в близост до поставените такива за смесени битови отпадъци.